<strong id="gxk08"><pre id="gxk08"></pre></strong>

  <th id="gxk08"></th>

   <li id="gxk08"><acronym id="gxk08"><cite id="gxk08"></cite></acronym></li>
  1. Decyduj o swojej przysz?o?ci

   Korzystaj z dowolnych aplikacji w ka?dej chmurze i na ka?dym urz?dzeniu dzi?ki fundamentom cyfrowym zbudowanym z u?yciem rozwi?zań VMware.

   DOWIEDZ SI? WI?CEJ

   Nowoczesna sie?

   Dowiedz si?, jak ograniczy? z?o?ono?? i?zapewni? jednolit? obs?ug? natywnych aplikacji chmurowych w?ka?dym miejscu.

   OBEJRZYJ TERAZ

   Rozwi?zania VMware dla cyfrowej firmy

   Dlaczego VMware?

   Technologia przysz?o?ci

   Technologia przysz?o?ci

   Zapewnij odporno?? biznesow? u podstaw firmy dzi?ki rozwi?zaniom gotowym na przysz?e wyzwania stawiane przed pracownikami, aplikacjami i infrastruktur?.

   Elastyczno?? i wybór

   Elastyczno?? i wybór

   Wyeliminuj z?o?ono?? technologii i przygotuj si? na przysz?e wyzwania, korzystaj?c z rozwi?zań zaprojektowanych pod k?tem swobody wyboru.

   Sprawdzony partner transformacji

   Sprawdzony partner transformacji

   Do??cz do ponad 500?000 klientów, w tym czo?owych firm ?wiata, którzy wybrali rozwi?zania VMware, by tworzy?, ??czy? i chroni? aplikacje oraz nimi zarz?dza?.

   Sprawd?, dlaczego nasi klienci wybieraj? VMware

   OPIEKA ZDROWOTNA

   Angel MedFlight

   ?Bez VMware nie byliby?my w stanie osi?gn?? ci?g?o?ci dzia?ania i niezawodno?ci, które pozwalaj? nam dzia?a? w skali globalnej 12?km nad ziemi?”.

   ?

   – Paul Green, CIO

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   INSTYTUCJE PA?STWOWE

   Rzym

   ?Dzi?ki VMware?Horizon?7 moich 200?wspó?pracowników mo?e lepiej godzi? prac? z ?yciem prywatnym. S? szcz??liwsi i bardziej zmotywowani”.

   ?

   – Stefano Iacobucci, CIO

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   EDUKACJA

   Brisbane Catholic Education

   ?Dzi?ki platformie Workspace ONE skrócili?my czas wdra?ania urz?dzeń z kilku tygodni do nieca?ego dnia”.

   ?

   – Paul Saltmarsh, dyrektor ds. IT

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   US?UGI FINANSOWE

   IndusInd Bank

   ?Rozwi?zanie VMware?Cloud?on?AWS zapewni?o nam elastyczno?? skalowania na ??danie, a w rezultacie lepsz? konfiguracj? lokalnej chmury prywatnej”.

   ?

   – Biswabrata Chakravorty, dyrektor ds. informatycznych

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   HANDEL DETALICZNY

   Kroger

   ?Zacz?li?my wprowadza? nowe aplikacje — od?4 przeszli?my do?40, a potem do?400. Doskonale sprawdzi?y si? w?naszej dzia?alno?ci e-commerce”.

   ?

   – Sean McShay, dyrektor wykonawczy, Us?ugi rozproszone

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   PRODUKCJA

   PORSCHE INFORMATIK GESELLSCHAFT M.B.H.

   ?W d?u?szej perspektywie koncentrujemy si? na ograniczeniu z?o?ono?ci. Rozwi?zania VMware ?wietnie si? sprawdzaj? ze wzgl?du na wysoki stopień integracji”.

   ?

   – P. Friedwagner, dyr. ds. infrastruktury/wspólnych platform

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   TELCO

   T-Mobile

   ?Potrzebowali?my aktualizacji Kubernetes, poprawek systemu i konserwacji infrastruktury. To wszystko da?y nam rozwi?zania VMware Tanzu Kubernetes Grid i BOSH”.

   ?

   – James Webb, in?ynier ds. platform

   ?

   ZOBACZ PRZYK?AD WDRO?ENIA?

   Zobacz nowo?ci VMware 

   久久在线视频_丁香五月综合缴情综合_欧美色在线精品视频_成年大片免费视频播放